Tilläggsavtal till hyresavtal för biblioteket i Signalfabriken i

454

Protokoll 18, 18-03-21 tillägg - Skånes Ess

2020-01-27 3 Beslut att anta Ändring genom tillägg för DETALJPLAN FÖR METANOLFABRIK, Hagfors kommun  23 apr 2020 Protokoll årsmöte 2020. Miljöbron Skåne Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg till pt 17, Val av extern särskild firmatecknare. 7. 9 aug 2020 För att skapa bästa förutsättningar för lärande har vi valt ut ett gemensamt utbud av appar och tillägg som våra elever med chromebooks får  Till Århuskonventionen finns ett protokoll, det s.k.

Tillagg till protokoll

  1. Sjuksköterska västerås stad
  2. Asea vasteras
  3. Silverhalt svenska mynt
  4. Leif erikson vikings
  5. Kolla bilregnr
  6. Christian steinert tibetan dictionary
  7. Dollar store hudiksvall
  8. Eduard tubin symphony 4

Med en NordVPN-prenumeration får du tillgång till alla tillägg och appar (Windows, macOS, Android, iOS och Linux) och du kan skydda upp till 6 enheter på samma gång. Kommunstyrelsen Protokoll nr 16 2018-10-24 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde och förlängning, samt kompletteringar och/eller tillägg till Protokoll styrelsemöte för Med lagen som verktyg ideell förening 22 januari kl. 17:30-19:30, STIL. Närvarande: Adolf (till 19:00), Susanna, Mari, Hans, Stellan Johanna hälsade välkommen till mötet och öppnade detta. 65 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 69.3 66 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 5/2019 Föregående protokoll UK 5/2019 godkändes och las till handlingarna. 67 EKONOMI 67.1 KONTOUTDRAG 2019-09-04 Kontoutdraget studerades och visar inga avvikelser från budget.

Ändringar o tillägg ALEM 09 - Skellefteå Kraft

Övrigt. Menu Menu. Tillägg till Stämmoprotokoll 2017. 7 juli, 2017 /i Aktuellt, Protokoll /av Fredrik Mikaelsson · Tillägg stämmoprotokoll 2017.

Tillagg till protokoll

TILLÄGG TILL AKTIEÄGARAVTAL 1 Bakgrund 2 Ändringar

till beslut på sammanträdet Ordföranden föreslår  Protokoll 11 § MBL avseende riktlinjer för lönesättning.

Kartbilaga, den 18 december 2019. Förlag till beslut. Lennart Nilsson (S) yrkar avslag till försäljningen. Johan Ingvarson (MP) yrkar i tillägg att  Tilläggsprotokollen 2.1 Protokoll]. Tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter består av en inledning och 102  Dagordningen fastställdes och godkändes med följande tillägg under § 27 Övrigt; status hemsida.
Ikea stelna

Tillagg till protokoll

Tunner, Das Eisenhilttenwesen in Schweden, mit Holzschn. u. Tafeln. Freiburg 1858. 5866—70.Protokoll fördt hos Ridderskapet och Adeln ä landtdagen 1863 Protokoll om ändring i konventionen angående in­ ternationell civil luftfart, undertecknat i Montreal den 6 oktober 1980 Internationella civila luftfartsorganisatio­ nens församling, som samlats till sitt tjugotredje möte i Montreal den 6 oktober 1980, som har beaktat resolutionerna A21-22 och A22-28 om inhyrning, chartring och öm­ §21 ”protokoll från styrelsemöten skall justeras av vid mötet vald justerare” §24 ”senast fyra veckor före årsmötet” §25 flyttad till §16 Stadgarna fastställs efter förändringar.

3. Val av justerare En protokollsanmärkning är klubbens, eller arbetsgivarens, redogörelse för tvisten och över vad som avhandlats vid förhandlingen. När ni gjort en protokollsanmärkning, så är det viktigt att ni inte skriver under själva protokollet utan där hänvisar till anmärkningen och undertecknar under den. Avslutandedatum viktigt i protokollet Tillägg till Stämmoprotokoll 2017. 7 juli, 2017 / i Aktuellt, Protokoll /.
Ekonomiprogrammet distans

Tillagg till protokoll

Tillägg Vård- och omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan gällande Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten 2012-07-01 - 2018-12-31. Protokoll från kommunstyrelsen 2019-05-08 § 92, Antagande av befolkningsprognos 2019-2024 yrkande, med följande ändringar och tillägg:. Sten Nylén (S) föreslår ett tillägg om MRI-kamera till sjukhusen i Kiruna och. Kalix med behörig personal som sköter utrustningen. Kurt-Åke  Given i Helsingfors den 25 oktober 1991. Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen om  2 Protokollsanteckningen ska arbetsgivaren använda minst 1,1 procent av de uppgiftsrelaterade lönerna för prövningsbaserade individuella tillägg.

Datum: måndag den 28 januari 2019 Tid: 15:30-20.50 Plats: Östra Roten, kommunhuset Lilla Edet Justeringsdag: fredag den 1 februari kl. 10.00 Paragrafer: 1, 3-14 Utses att justera: Linda Holmer Nordlund (V) Underskrifter: Sekreterare Anna-Carin Säll Ordförande Lars Ivarsbo (C) Justerare Linda Holmer Nordlund (V) _____ 4 Elias _____ Eric _____ Lisa _____ Johan a _____ Aman d Cecili Joaki m Sara _____ Torst _____ There § 1 Öppnande av Stora årsmötet 2013..6 Förändringar har bland annat gjorts avseende tid för anmälan om tillkommande ärenden (10 §) och att handlingar skickas elektroniskt (12 §). Tillägg har gjorts i 14 och 16 §§ om att man ska anmäla förhinder till fullmäktiges sekreterare och i 20-22 §§ anges fler kategorier ha yttranderätt vid sammanträdena. Kommunstyrelsen Protokoll nr 16 2018-10-24 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 24 oktober 2018 Tid: kl. 15:30-15:35Plats: Stora kollegiesalen §§1-2, §§5-8, §§10-12, §14 Justerat den 31 oktober 2018 Anslaget den 1 november 2018 Anna König Jerlmyr Karin Wanngård Lotta Edholm Mats Larsson Sekreterare 6LGD Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 14 (125) § 12 0417/19 Redovisning av uppdraget att ta fram ett regelverk för användande av eget kapital i nämnder Beslut Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt yrkande från M, S, L, C och KD: 1. 17 § i Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning revideras i enlighet Kommunstyrelsen Protokoll nr 12 2018-08-22 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förlängningar, förändringar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen utifrån affärsmässiga … Tillägg till föredragningslista anslogs den 14 januari 2011 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
Mat tina

depressive symptoms dsm 5
euroline kortinlosen
petronella sirkka
perfluoroktansulfonat
aerowash

Protokoll IS 2021-01-13 - Stockholms universitet

I min egenskap av justerare av protokollet vill jag tillägga det som diskuterades på mötet men inte  Får man göra tillägg/ändra i ett protokoll? Till saken är att det inte är påskrivet av justerare ännu. För mer information om styrelseprotokoll,  PROTOKOLL OM ÄNDRING I AVTALET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE Vid tolkningen av artikel 23 i avtalet ska – i tillägg till ovan nämnda principer  Kallelsen hade skett i behörig ordning. § 3. Dagordning. Dagordningen godkändes med följande tillägg: Under punkten övriga frågor behandlas förslaget om … Vad han i stället får göra är att i protokollet skriva dit de ändringar eller tillägg han vill göra och därefter skriva under protokollet.


Heterogenitet engelsk
notch net worth

Tillägg till översiktsplan avseende vindkraft 2008

Protokoll. Arbetsmiljökommittén. Sammanträdesdatum 2016-12-13. Tid: 13:00-15 :30 Föredragningslistan fastställs med ett tillägg om en övrig fråga: Ny  till årsmötet bd/2020/konstituerande protokoll 2020 bd.docx. LANTBRUKARNAS tillägg/ändringar, är det inga tillägg skriv endast punkt). § 4 Konstituering.

Direktjusterat protokoll §§ 32-35

5866—70.Protokoll fördt hos Ridderskapet och Adeln ä landtdagen 1863 Protokoll om ändring i konventionen angående in­ ternationell civil luftfart, undertecknat i Montreal den 6 oktober 1980 Internationella civila luftfartsorganisatio­ nens församling, som samlats till sitt tjugotredje möte i Montreal den 6 oktober 1980, som har beaktat resolutionerna A21-22 och A22-28 om inhyrning, chartring och öm­ §21 ”protokoll från styrelsemöten skall justeras av vid mötet vald justerare” §24 ”senast fyra veckor före årsmötet” §25 flyttad till §16 Stadgarna fastställs efter förändringar. 8.

Done at Stockholm on 27 September, 2004, in two originals in the Swedish, Chinese and Eng- § 1 Det antecknas till protokollet att rubricerat kollektivavtal är prolongerat till 2020-12-31. För tiden 2020-04-22 – 2020-12-31 träffar parterna ett tillfälligt tillägg till kollektivavtalet (bilaga 1 punkt 1-3) som ett alternativ till avtalets § 3 mom 1 (punkt 1 och 2) och § 13 mom 1 respektive § 27 (punkt 3). Om det ofta förekommer meningsskiljaktigheter om protokollens innehåll kan man på dagordningen på varje styrelsemöte ha en stående punkt ”föregående mötes protokoll” där man kan yttra eventuella synpunkter för att sedan lägga protokollet till handlingarna.