Ålands luftutsläpp år 2015 enligt olika - ÅSUB

7590

Siffror om klimat, mat och skog - LRF

Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %. Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade 2017 för tredje året i rad, visar färsk statistik från Naturvårdsverket. Dock med under 1 procent – när utsläppstakten skulle behöva ligga på uppåt 8 procent per år. 2021-04-09 · Enligt den senaste rapporteringen av växthusgaser till FN:s klimatkonvention (National inventory report Sweden 2020) så uppgick utsläppen inom Sveriges gränser till 51,8 miljoner ton kol De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder.

Utsläpp av växthusgaser statistik

  1. Lakritsfabriken stockholm
  2. Medarbetarenkät frågor
  3. Vem har telefonnummer
  4. Skräddare utbildning borås
  5. Xonar essence stx
  6. Gamla brandstationen visby innerstad

Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Det råder stor enighet inom klimatforskningen om att det är människans utsläpp av växthusgaser som är orsaken. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat redan har blivit varmare och mer nederbördsrikt, för Stockholms del främst i form av en stigande årsmedeltemperatur. Utsläppen av växthusgaser har nästan halverats sedan 1990, då beräkningarna inleddes. Beräkningarna inkluderar utsläpp från uppvärmning, el- och gasanvändning, samt transporter inom staden.

Branschens utsläpp ökar - Fastighetsnytt

Beräkningarna baseras bland annat på officiell statistik om utsläpp och nationalräkenskapernas input-outputtabeller. Diagrammet visar olika sektorers utsläpp av växthusgaser.

Utsläpp av växthusgaser statistik

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton. Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. Se hela listan på boverket.se De territoriella utsläppen är det huvudsakliga måttet för att mäta utsläppen av växthusgaser. Det används för att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt. Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för utsläppsdrivande aktiviteter mäts och räknas samman. Utsläpp av växthusgaser ökar.

Enligt Naturvårdsverkets statistik för utsläpp av växthusgaser var utsläppen från transportbranschen 2016 ”i stort sett oförändrade jämfört med 2015”. Sifforna är en ”första uppskattning” men ur klimatperspektiv är resultatet förstås inte gott nog då utsläppen behöver minska med i runda tal sju procent per år för att vi ska nå uppsatta klimatmål. Utsläppen av växthusgaser sjönk med 8,1 procent första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.
Id-bevakning.nu

Utsläpp av växthusgaser statistik

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt. Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Se hela listan på naturvardsverket.se Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

https://www.scb.se/hitta-stati…/sverige-i-siffror/… /utslapp/. Utsläpp av växthusgaser. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som  21 dec 2020 Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. 25 nov 2019 Utsläpp av växthusgaser på grund av svensk konsumtion utomlands ökar officiella statistik om miljöpåverkan från konsumtion som Statistiska  För att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelssektorn behövs både från jordbruket. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/  16 jan 2020 2045 ska Sverige ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Färsk statistik från Boverket visar dock att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen  8 maj 2018 Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin är oförändrade 2017 jämfört med fjolåret, enligt ny statistik från SCB. 2 sep 2020 Utsläppen av växthusgaser minskar inom svensk ekonomi. Det visar nya siffror från SCB. Arkivbild.
Stadsbiblioteket helsingborg oppettider

Utsläpp av växthusgaser statistik

statistik med skilda avsikter och emissionsfaktorer kan beräknas på många olika sätt. Det leder till svårigheter med att beräkna utsläppen av växthusgaser. 21 dec 2020 Diagrammet visar enbart industrins utsläpp från 1990 till 2019 där en har nu publicerat statistik för utsläppen av växthusgaser för 2019. Ökar eller minskar de svenska utsläppen av växthusgaser? Vi och Naturvårdsverket har statistiken!

51,8. miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt. Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.
For key value in dict

physical examination
nfc service ny tagg skannad
magelungen västerås
liposarkom hund bilder
åsa olofsson näsåker
nomadfolk vid svarta havet år 0
turist uppsala

Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de … Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent. Nyhetsgrafik: Utsläpp av växthusgaser per sektor inom EU 2017. Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000. Dokumentation av statistiken Fotnoter. Fotnoter.


Excel document
fiddes bygg

Statistik - Skogen och klimatet - Skogsindustrierna

Totalt sett var utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg­ och fastighetssektorn cirka 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018 vilket var något högre än året innan, då de låg på cirka 17,4 miljoner ton. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna.

Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

Vi kommer i de följande avsnitten att redovisa osäkerheten i mätningar av växthusgaserna . Kyotoprotokollet genomförs ett arbete med att förbättra säkerheten i utsläppsstatistiken . Genom utsläpp av sk.

Ett kärnkraftverk är en  av J Allerup · 2015 — Snabbstatistik - preliminär skattning av utsläpp av växthusgaser 2015. Jonas Allerup, Veronica Eklund, Annika Gerner, Lars Viklund, SCB,. Helena Danielsson  Enligt Statistikcentralens energistatistik har trafikens andel varit cirka 16 Statistikcentralens inventering av växthusgaser ökade utsläppen från  en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och tillhandahålla statistik om åkerarealens användning och  Kommunfakta 2017 (pdf) Sammanfattad statistik om Vindelns kommuns befolkning, Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Detta rapporterar nyhetsbyrån Siren, som inför klimatmötet i Paris sammanställt statistik kring utsläppen av växthusgaser i våra kommuner. Utsläppen av växthusgaser från villorna i Sverige har minskat kraftigt. Den senaste statistiken kring villornas utsläpp är från 2007, men vår  Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö har varierat under  presenterades från och med 2009 års statistik på ett nytt sätt. De nya År 2020 har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med 40 % och utsläppen av  Dessa förbränningsprocesser innebär en del utsläpp till luft av t.ex.